Per aquesta pàgina encara no tinc res ... Però he trobat aquesta coseta tan guapa!!! (Va d'escales)

1. Nombres racionals

2. Nombres irracionals

3. Nombres reals

Recta real

Propietats

Relació d'ordre

4. Intervals

5. Aproximacions i errors

Aproximacions

Errors

6. Acotació d'errors

7. Notació científica

Operacions

8. Radicals

Valor numèric

Potències d'exponent fraccionari

Simplificació de radicals

9. Operacions amb radicals

Reduir a índex comú

Operacions amb radicals


10. Racionalització

Denominador amb radical únic

Denominador amb binomi de radicals

11. Logaritmes

Definició

Propietats